پرداخت آنلاین و سریع
(لطفا ایمیل و شماره همراه را دقیق وارد کنید)
فایل به ایمیل یا واتس آپ ارسال می شود
قیمت این محصول : 18000 تومان
نوع فایل : PDF
زبان : فارسی
قابلیت چاپ ندارد

فصل 1 نحوه به کارگیری مولتی متر ...............................................1

شرح اجمالی مولتی متر ...................................................................1

ویژگی های مولتی متر .....................................................................3

ساختار مولتی متر ............................................................................3

نحوه کار مولتی متر .........................................................................3

نحوه کار مولتی متر عقربه ای..........................................................22

نحوه کار مولتی متر دیجیتال............................................................40

 

فصل 2 تست مقاومت با مولتی متر .................................................56

کاربرد و پارامترهای مقاومت............................................................ 56

وظایف و ویژگی های مقاومت .......................................................56

تست اندازه اهمی مقاومت نوع ثابت با مولتی متر............................63

آشنایی با مقاومت های ثابت............................................................63

تست مقاومت های ثابت..................................................................67

تست اندازه اهمی مقاومت نوع متغیر با مولتی متر...........................70

تست مقاومت های تابع با مولتی متر................................................75

تست ترمیستور با مولتی متر ............................................................75

تست فتورزیستور با مولتی متر......................................................... 78

تست وریستور با مولتی متر ............................................................81

تست مقاومت حساس به گاز با مولتی متر....................................... 83

تست مقاومت حساس به رطوبت با مولتی متر.................................85

تست فیوز با مولتی متر ...................................................................87

آشنایی با فیوز................................................................................... 88

تست فیوز .......................................................................................88

 

فصل 3  تست خازن با مولتی متر ...................................................90

کاربردهای خازن و آشنایی با آن .....................................................90

تست خازن بدون قطب با مولتی متر ...............................................96

آشنایی با خازن بدون قطب..............................................................100

تست خازن بدون قطب....................................................................100

تست خازن الکترولیت (خازن دارای قطب) با مولتی متر.................102

آشنایی با خازن الکترولیت.............................................................102

تست خازن الکترولیت...................................................................103

تست خازن متغیر با مولتی متر ......................................................109

آشنایی با خازن متغیر......................................................................109

تست خازن متغیر............................................................................112

 

فصل 4  تست سلف با مولتی متر .................................................114

آشنایی با وظایف و پارامترهای سلف............................................114

تست سلف با مولتی متر................................................................. 122

آشنایی با سلف (سیم پیچ).............................................................123

تست سلف ...................................................................................125

تست سلف با نوارهای رنگی با مولتی متر..................................... 126

آشنایی با سلف با نوارهای رنگی...................................................126

تست سلف با نوارهای رنگی.........................................................127

تست سلف با کد رنگی به وسیله مولتی متر...................................129

آشنایی با سلف با کد رنگی............................................................129

تست سلف با کد رنگی..................................................................129

تست سلف تریمر با مولتی متر.......................................................131

آشنایی با سلف تریمر ...................................................................131

تست سلف تریمر.......................................................................... 132

 

فصل 5  تست دیود با مولتی متر.................................................... 134

ویژگی ها ، شماره قطعه و شناخت قطبیت پایه ها ........................134

ویژگی های دیود............................................................................134

شناخت شماره مدل و قطبیت پایه های دیود.................................135

بررسی قطبیت پایه های دیود با مولتی متر ....................................139

تست دیود یکسوساز با مولتی متر .................................................141

آشنایی با دیود یکسوساز................................................................141

تست دیود یکسوساز......................................................................142

تست دیود LED با مولتی متر......................................................... 144

آشنایی با دیود LED.......................................................................144

تست دیود LED.............................................................................144

تست دیود زنر با مولتی متر .........................................................146

آشنایی با دیود زینر.......................................................................146

تست دیود زنر..............................................................................147

تست فتو دیود با مولتی متر .........................................................149

آشنایی با فتودیود ........................................................................149

تست فتو دیود..............................................................................149

تست دیود ژرمانیوم (آشکارساز) با مولتی متر .............................152

آشنایی با دیود ژرمانیوم................................................................152

تست دیود ژرمانیوم......................................................................153

تست دیود وارکتور با مولتی متر .................................................154

آشنایی با دیود واراکتور................................................................154

تست دیود واراکتور .....................................................................154

تست دیود دیاک (خازنی) با مولتی متر .......................................155

آشنایی با دیود دیاک.....................................................................155

تست دیود دیاک...........................................................................156

 

فصل 6  تست ترانزیستور با مولتی متر......................................... 159

شناخت شماره مدل و قطبیت پایه های ترانزیستور......................159

شناخت شماره مدل ترانزیستور....................................................160

شناخت قطب پایه های ترانزیستور .............................................162

تشخیص نوع ترانزیستور با مولتی متر .........................................164

وظایف ترانزیستور و انواع آن......................................................164

تشخیص نوع ترانزیستور..............................................................167

تشخیص قطبیت پایه های ترانزیستور نوع NPN با مولتی متر.....168

تشخیص قطبیت پایه های ترانزیستور نوع PNP با مولتی متر......171

تشخیص ترانزیستور نوع NPN با مولتی متر............................... 175

تست ترانزیستور PNP با مولتی متر ...........................................177

تست تقویت کنندگی ترانزیستور با مولتی متر ............................179

تست تقویت کنندگی ترانزیستور با مولتی متر عقربه ای.............. 179

تست تقویت کنندگی ترانزیستور با مولتی متر دیجیتال................180

فصل 7  تست تریستور با مولتی متر .............................................182

آشنایی با شماره مدل و قطبیت پایه های تریستور.......................... 182

خواندن شماره مدل تریستور.......................................................... 182

تشخیص قطبیت پایه های تریستور................................................184

تست تریستور یک جهته با مولتی متر............................................ 185

آشنایی با تریستور...........................................................................185

تشخیص قطبیت پایه های تریستور یک جهته ..............................187

تست اندازه اهمی بین پایه های تریستور یک جهته ......................188

تست قابلیت راه اندازی تریستور یک جهته ..................................191

تست تریستور دو جهته (ترایاک) با مولتی متر...............................194

آشنایی با تریستور دو جهته............................................................194

تست اندازه اهمی بین پایه های تریستور دو جهته......................... 195

تست قابلیت راه اندازی تریستور دو جهته.....................................197

 

فصل 8  تست ترانزیستور اثر میدان (فت) با مولتی متر.................203

شناخت شماره مدل و قطبیت پایه های ترانزیستور اثر میدان.........203

شناخت شماره مدل ترانزیستور اثر میدان (فت)............................203

تشخیص قطبیت پایه های فت.......................................................206

تست فت با مولتی متر.................................................................... 207

آشنایی با فت ................................................................................208

تست ترانزیستور اثر میدان نوع پیوندی (JFET)............................209

تست ترانزیستور اثر میدان با گیت عایق (IGBT) یا ماسفت

 با مولتی متر...................................................................................212

آشنایی با ترانزیستور اثر میدان با گیت عایق (IGBT) یا ماسفت....212

تست ترانزیستور اثر میدان با گیت عایق (ماسفت).........................213

تست قابلیت تقویت کنندگی ترانزیستور اثر میدان با مولتی متر.....216

 

فصل 9  تست آیسی با مولتی متر...................................................218

تست رگولاتور ولتاژ با مولتی متر..................................................218

ویژگی های رگولاتورهای 3 پایه...................................................218

تست رگولاتور سه پایه..................................................................223

تست آیسی تقویت کننده عملیاتی یا آپ امپ...............................227

تست تقویت کننده عملیاتی..........................................................229

تست آیسی آمپلی فایر صدا با مولتی متر .....................................231

ویژگی های آیسی آمپلی فایر صدا...............................................231

تست آیسی آمپلی فایر صدا..........................................................234

فصل 10  تست قطعات الکترونیک با مولتی متر..........................239

تست پتانسیومتر با مولتی متر........................................................239

ویژگی های پتانسیومتر.................................................................239

تست پتانسیومتر ..........................................................................240

تست ترانسفورمر با مولتی متر .....................................................242

ویژگی های ترانسفورمر ..............................................................242

تست ترانسفورمر .........................................................................244

تست موتور با مولتی متر .............................................................249

ویژگی های موتور .......................................................................249

تست موتور .................................................................................250

تست باطری با مولتی متر.............................................................255

ویژگی های باطری.......................................................................255

تست باطری.................................................................................257

تست بلند گو با مولتی متر............................................................ 258

وِیژگی های بلندگو .....................................................................258

تست بلندگو.................................................................................260

تست دکمه های سوئیچ با مولتی متر............................................261

تست دکمه سوئیچ........................................................................262

تست سون سگمنت با مولتی متر .................................................263

ویژگی های سون سگمنت...........................................................263

تست سون سگمنت......................................................................265

تست بیزر (buzzer) با مولتی متر...............................................267

ویژگی های بیزر...........................................................................267

تست بیزر.....................................................................................267

تست قطعه هال افکت..................................................................268

ویژگی های قطعه هال.................................................................. 268

تست قطعه هال............................................................................. 270